Partners

Volg ons

Algemene voorwaarden

Art. 1 Definities
1. Erkend Groen: gevestigd aan de Heksenweg 1 te Holten
2. Advieswerkzaamheden: alle dienstverlenende werkzaamheden die door Erkend Groen voor een opdrachtgever worden verricht in de ruimste zin van het woord.
3. Projecten: alle projecten, dan wel ondersteuning bij projecten die bij Erkend Groen worden geleid, dan wel worden ondersteund.
4. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Erkend Groen een overeenkomst sluit of heeft gesloten en op grond waarvan door Erkend Groen werkzaamheden worden verricht.
5. Overeenkomst: een overeenkomst gesloten tussen Erkend Groen en een opdrachtgever betreffende door Erkend Groen uit te voeren werkzaamheden in de ruimste zin van het woord/het verrichten van diensten, of enige andere overeenkomst betreffende de activiteiten van Erkend Groen, op ieder van welke werkzaamheden/diensten deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
6. Offerte/voorstel/aanbieding: een offerte/voorstel/aanbieding van Erkend Groen gericht aan de opdrachtgever betreffende het sluiten van een overeenkomst.
7. Overige producten en diensten: alle producten en diensten die door Erkend Groen worden geleverd.
Art. 2 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en maken van dientengevolge deel uit van alle met Erkend Groen gesloten overeenkomsten inzake het verrichten van diensten en/of levering van producten, beide in de ruimste zin van het woord.
De toepasselijkheid van algemene inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden van de opdrachtgever/afnemer wordt door niet door Erkend Groen aanvaard. Alle offertes/voorstellen/aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus totstandgekomen overeenkomst.
Art. 3 Aanbieding
1. Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Erkend Groen heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het hiervorenstaande de overeenkomst pas tot stand, indien Erkend Groen aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijking/voorbehouden in te stemmen
3. Indien na totstandkoming van de overeenkomst kosten worden gemaakt, als gevolg van door de opdrachtgever kenbare wijzigingen in de aanbieding, dan komen deze kosten geheel voor rekening van opdrachtgever.
4. Alle opdrachten, ook voor zover zij door de vertegenwoordigers zijn aangenomen, binden Erkend Groen eerst nadat deze schriftelijk door Erkend Groen zijn bevestigd, dan wel nadat Erkend Groen uitvoering geeft aan de opdracht. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen acht werkdagen na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen.
5. Mondelinge toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten of ingehuurde arbeidskrachten binden Erkend Groen niet dan nadat en voor zover zij door Erkend Groen schriftelijk zijn bevestigd.
Art. 4 Prijs
1. Alle prijzen zijn exclusief  BTW. De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De opdrachtgever is niet bevoegd op de overeengekomen prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan de het ingebrekestelling met een termijn van één week, is Erkend Groen bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Erkend Groen geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, administratiekosten en de kosten van de ingebrekestelling.
3. Indien Erkend Groen bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €250 (zegge tweehonderdenvijftig euro).
4. Indien nadat Erkend Groen een opdracht heeft geaccepteerd, doch voordat deze opdracht door Erkend Groen geheel is uitgevoerd:
· de prijzen van materialen/onderdelen;
· de door Erkend Groen voor de uitvoering van de opdracht en/of levering van de in de opdracht begrepen zaken/diensten betaalde en/of te betalen arbeidslonen;
· de aan de Staat, publiekrechtelijke organen en/of andere heffingen, van welke aard ook en hoe ook genaamd.
5. De prijswijzigingen, voortvloeiend uit dit artikel, zullen zo spoedig mogelijk, doch binnen drie maanden na de laatste factuur betreffende de overeenkomst, in rekening worden gebracht.
Art. 5 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Erkend Groen krachtens een overeenkomst aan opdrachtgever zaken, materialen, schriftelijke adviezen, diskettes, cd-roms, handboeken etc., blijven eigendom van Erkend Groen totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan Erkend Groen heeft voldaan.
2. Ook de gegevens voortkomende uit de door Erkend Groen uitgevoerde opdrachten blijven eigendom van Erkend Groen totdat de opdrachtgever volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op basis waarvan de zaken/diensten werden geleverd/uitgevoerd, heeft voldaan. Erkend Groen is gerechtigd om, indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en/of andere verplichtingen in gebreke is, de onder eigendomvoorbehoud geleverde zaken/diensten, dan wel verkregen gegevens of te leveren diensten onder haar te houden.
3. De eigendom van de geleverde zaken/diensten gaat eerst over op de opdrachtgever, indien alle door Erkend Groen aan de opdrachtgever uitgebrachte facturen zijn voldaan. Opdrachtgever wordt geacht geleverde zaken/diensten tot dat moment voor Erkend Groen te houden of te hebben gehouden.
4. Opdrachtgever zal de geleverde zaken/diensten niet verpanden, of gedogen dat daarop enig beslag wordt gelegd. Indien er beslag wordt gelegd, dient opdrachtgever Erkend Groen hiervan terstond op de hoogte te stellen. De opdrachtgever dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de opdrachtgever verleende surseance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarde, de bewindvoerder, of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Erkend Groen.
5. Indien er gerede twijfel bij Erkend Groen bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Erkend Groen bevoegd de levering van zaken/diensten ingevolge de overeenkomst uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft gesteld. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Erkend Groen , door deze vertraagde aflevering, te lijden schade.
Art. 6 Leveringstermijnen en overmacht
1. De door Erkend Groen aangegeven leveringstermijnen dienen slechts als indicatie en zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Erkend Groen is nimmer schadeplichtig wegens te late levering dan na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door de opdrachtgever
2. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden, heeft Erkend Groen het recht naar keuze de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast c.q. verlengd met de periode, gedurende welke Erkend Groen door overmacht is verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen, c.q. dat nakoming alsnog mogelijk wordt. In het laatstbedoelde geval zullen meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend, waarbij Erkend Groen het recht heeft overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen.
3. Van overmacht aan de zijde van Erkend Groen is sprake, indien Erkend Groen na het sluiten van de overeenkomst verhinderd is aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan computers en machines, storingen in de levering van energie, alles zowel binnen bedrijfsvoering van Erkend Groen als bij derden, van wie Erkend Groen de benodigde materialen moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Erkend Groen ontstaan.
Art. 7 Reclames en aansprakelijkheid
1. Reclames moeten direct, bij afgifte van de geleverde zaken/diensten, schriftelijk bij Erkend Groen worden ingediend, zulks op verbeurte van het recht om zich te beroepen op het feit dat diensten/zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden. Het recht op reclame met betrekking op de kwaliteit vervalt eveneens indien de geleverde diensten/zaken zijn verwerkt door de opdrachtgever.
2. Reclames of aanspraken van de opdrachtgever geven hem/haar niet het recht betaling op te schorten dan wel tegenvordering te compenseren met aan Erkend Groen verschuldigde bedragen.
3. Erkend Groen is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, hoe dan ook genaamd door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Erkend Groen . Voor schade en/of kosten veroorzaakt door de verrichtingen en/of tekortkomingen van derden van wie Erkend Groen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, is Erkend Groen niet aansprakelijk, evenmin indien de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van die derde. In geen geval is Erkend Groen aansprakelijk voor vervolgschade, bedrijfsschade en schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn. Opdrachtgever vrijwaard Erkend Groen van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake van door Erkend Groen geleverde diensten/zaken, waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip de schade is geleden.
4. Ieder recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien die vordering niet uiterlijk binnen 14 dagen na het constateren van de schade oorzaak schriftelijk aan Erkend Groen is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
5. Erkend Groen is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist onoordeelkundig, of onwettig gebruik van het geleverde en andere handelingen die voor risico komen van de opdrachtgever.
6. De schadevergoedingsplicht van Erkend Groen blijft te allen tijde beperkt tot het maximum van de door Erkend Groen bij opdrachtgever in rekening gebracht vergoeding voor geleverde diensten/zaken
7. De aansprakelijkheid van Erkend Groen jegens opdrachtgever of jegens enig andere (rechts) persoon voor vermogensschade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparing, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden, is uitgesloten.
8. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen op de schade te beperken, resp. meer of andere schade te voorkomen, alsmede Erkend Groen ter zake niet zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
9. Het staat opdrachtgever niet vrij producten/geleverde diensten aan Erkend Groen te retourneren voordat Erkend Groen hiermee heeft ingestemd.
Art. 8 Betaling
1. Alle prijzen luiden in Euro's en zijn uiterlijk 14 dagen na factuurdatum verschuldigd
2. tenzij anders is overeengekomen, heeft Erkend Groen het recht op bij verlening van de opdracht 50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met het van toepassing zijnde b.t.w. tarief hierover in rekening te brengen. De opdrachtgever wordt het restant van de prijs verschuldigd bij de levering van de diensten/zaken.  Erkend Groen heeft het recht om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de betaling waartoe zij krachtens dit artikel is gerechtigd, door haar is ontvangen.
3. Bij gebreke van betaling binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever automatisch aan Erkend Groen een rente van 1,5% per maand, over de vordering of het onbetaald gelaten gedeelte daarvan, verschuldigd. De door de bank-/giro-instelling aangegeven valutadata is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
4. Alle kosten, zowel in- als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen – die Erkend Groen moet maken ten gevolge van het niet na komen van de verplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van €250
5. Erkend Groen behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren, dan wel zekerheid voor betaling te verlangen alvorens tot nakoming van de overeenkomst over te gaan. Indien zekerheid voor betaling wordt verlangd, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort, totdat deze zekerheid wordt gesteld.
6. Bij niet- of niet-tijdige voldoening van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, bij aanvraag van surseance van betaling, bij faillissement of besluit tot liquidatie, dan wel beslagen onder of ten laste van de opdrachtgever, wordt een vordering van Erkend Groen aanstonds in haar geheel opeisbaar. In die gevallen heeft Erkend Groen het recht om de lopende overeenkomst en alle tussen Erkend Groen en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover mogelijk, terug te nemen onverminderd het recht van Erkend Groen op schadevergoeding.
Art. 9 Annulering
1. De opdrachtgever is niet bevoegd een door Erkend Groen geaccepteerde opdracht te annuleren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Wanneer een opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze de gehele vergoeding die Erkend Groen zou toekomen bij een gehele vervulling van de opdracht , te voldoen, tenzij de opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder laat vervullen. In dat geval is de opdrachtgever slechts een vergoeding voor de op dat moment verrichte werkzaamheden verschuldigd en de bijkomende kosten van Erkend Groen.
Art. 10 Beëindiging
1. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen:
a. worden beëindigd door ontbinding bij aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst, indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijk ingebreke stelling, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst;
b. door Erkend Groen met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien opdrachtgever niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.
2. De overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan hem (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend.
3. Erkend Groen zal wegens de in de voorafgaande leden omschreven wijze van ontbinding van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Art. 11 Geheimhouding
1. Partijen verbinden zich alle gegevens van beide partijen, waaronder informatie en/of gegevens omtrent elkaars bedrijfsvoering, als strikt vertrouwelijk te behandelen.
2. Opdrachtgever verbind zich voorts om te allen tijde de inhoud en toepassingsmogelijkheden van adviezen als strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij anders is overeengekomen.
3. Partijen zullen hun werknemers en andere door hen ingeschakelde personen verplichten zich aan de leden 1 en 2 opgenomen geheimhoudingsplicht te houden.
Art. 12 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Erkend Groen. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van Erkend Groen te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
Art. 13 Medewerking door opdrachtgever
1. Opdrachtgever realiseert zich dat voor het verstrekken en ontwikkelen van de juiste adviezen een investering nodig is door alle betrokken partijen betreffende tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient opdrachtgever zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Erkend Groen gesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal Erkend Groen steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.
2. Indien de voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke informatie van opdrachtgever, niet, niet-tijdig of niet conform de afspreken ter beschikking van Erkend Groen is gesteld of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Erkend Groen voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Erkend Groen leiden en kunnen extra kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. In de gevallen dat medewerkers van Erkend Groen ten kantore van opdrachtgever werkzaamheden verrichten zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Opdrachtgever zal kosteloos zorgdragen voor de door die medewerker redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever brengt de ruimte waar deze medewerkers hun werkzaamheden moeten verrichten, en/of waar geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met eisen die Erkend Groen daaraan kan verbinden.
Art. 14 Toepasselijk recht en geschillen
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Ter kennisneming van geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst, en/of deze voorwaarden, is de Arrondissementsrechtbank te Zutphen bevoegd.
© Erkend Groen